חיפוש באתר

המשרהמכרז פומבי מס' 1/2019
פרטים

מכרז פומבי מס' 1/2019

להפעלת צהרונים כיתות א'-ג' בבתי הספר במועצה האזורית לכיש

 

מתנ"ס אזורי לכיש (להלן: המתנ"ס) מכריז בזאת על קבלת הצעות להפעלת צהרונים עבור ילדי בתי הספר. כיתות א'-ג' (להלן: מוסדות החינוך) בבתי הספר: רבקה גובר, לובה אליאב, הרב קוק, נעם בנית ונעם בנות.

כל המעוניין להשתתף במכרז ימציא הצעת מחיר בצירוף המסמכים הנדרשים, ויגיש למזכירות המתנ"ס בנהורה עד לתאריך 16.6.19 י"ג בסיוון בשעה 15:00.

בעת הדיון בהצעה תתחשב ועדת המכרזים ביכולתם הכספית והמקצועית של המציעים, בכושרם ובניסיונם בעבודות מסוג זה. אין המתנ"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות. 

.

הזמנה להציע הצעות

  1. ונועם בנות (להלן מוסדות החינוך) ולהתקשר בהסכם להפעלת צהרונים אלה, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות במסמכי המכרז.

במהלך ימי לימודים רגילים ולאורך כל שנת הלימודים החל מסיום יום הלימודים הפורמלי ועד השעה 16:30. במהלך חופשות החגים והמועדים בין השעות 8:00-16:00.

 

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים, אשר במועד האחרון להגשת ההצעות הצעותיהם עומדות בכל התנאים המצטברים שלהלן:

א. המציג הינו תאגיד רשום כדין בישראל בין כחברה ובין כעמותה, וכן הינו עוסק מורשה או מלכ"ר כהגדרת מונחים אלה בחוק מס ערך מוסף תשל"ו 1975 הרשום בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף  תשל"ו 1975.

ב. המציע הינו בעל אישורים נדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ג. המציע הפעיל בשלוש השנים האחרונות קרי תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט צהרונים (לרבות שירותי הזנה) בהיקף מינימאלי כולל של 100 ילדים בכל שנה.

ד. המציג מעסיק רכז פדגוגי אשר הינו בעל השכלה אקדמאית (תואר ראשון לפחות בתחום החינוך/הוראה).

ה. צירוף אישורים כדין מהמשטרה על ידי המציע המעידים כי עובדים מטעמנו חפים מעבירות פליליות ובפרט בעיקר נטולי עבר פלילי בגין עבירות מין כלפי קטינים בפרט ועבירות בכלל.

ו. המציע מתחייב כי עובדי הצהרון יהיו בעלי הכשרה נאותה ומתאימה ואף בעלי ניסיון, מיומנויות לעסוק בתחום.

ז. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לפרסם מכרז אחר תחתיו. הרשות אינה חייבת לבחור בהצעה כלשהי.

 

 

 

 

 

הגשת מסמכים

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל האישורים, הפרטים והמסכים המפורטים להלן, אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף:

א. אישור תקף של רשות המיסים, כי המצע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות.

ב. אישור תקף של רשות המיסים בדבר שיעור ניכוי מס במקור לפי עניין.

ג. במקרה שהמציע הוא תאגיד עליו לצרף: חתימה+ חותמת, אישור עו"ד עדכני עם זהות מורשה חתימה כדין, העתק נאמן למקור מאושר של תעודת התאגדות אצל רשם החברות/העמותות בישראל.

ד. תיאור ניסיונו הקודם של המציע בתחום הפעלת צהרונים בבתי הספר בשלוש שנים האחרונות.

 

תוקף ההצעה:

ההצעה תעמוד בתוקפה ממועד הגשתה למזכירות המתנ"ס למשך 60 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

פתיחת ההצעות:

פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים ע"י ועדת הרכש של המתנ"ס.

בדיקת ההצעות תעשה בשני שלבים:

 

ביטול המכרז, אי חתימה על ההסכם

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לעשות כל אחד מאלה:

א. לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש.

ב. לא לקבל אף הצעה שהיא.

ג. לבטל את בחירתו של מפעיל שנבחר אם התברר שהגשת המכרז כללה התנהלות לא חוקית ונאותה כגון: שוחד, אי עמידה בדברים שנכתבו, אי יכולת לקיים את הכתוב וכו'.

 

 

תשובות למכרז יינתנו עד לתאריך 15/7/19 י"ב בתמוז תשע"ט.

 

בברכה,

מתנ"ס אזורי לכיש

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהמתנ"ס אזורי לכיש
צרו קשר:
  • מתנ"ס אזורי לכיש
  • נהורה
  • 08-6871613
  • פקס: 08-6871607
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות